User Login

Commodo nulla mauris at sem in bibendum

username :
Password :
Forgot Your Password?   Click here
New User? Signup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทเครื่องมือ สำหรับ ตรอ.
 
1. บริษัท ทีอาร์โอ ไทย อีควิปเมนท์ จำกัด
เครื่องทดสอบเบรกยี่ห้อ TRO
โทรศัพท์ 032-387786
 
2. บริษัท สหวิทย์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เครื่องทดสอบเบรกยี่ห้อ RYME / Cosber
โทรศัพท์ 02-9643282
 
3. บริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด
เครื่องทดสอบเบรกยี่ห้อ Nussbaum
โทรศัพท์ 02-9827000
 
4. Gold Engineering
เครื่องทดสอบเบรกยี่ห้อ Cosber / LAVA / Zemic
โทรศัพท์ 02-2460186-90
 
5. บริษัท มาศิริ
เครื่องทดสอบเบรกยี่ห้อ BEISS BARTH
โทรศัพท์ 02-2950480-5
 
6. บริษัท เพทโทร
เครื่องทดสอบเบรกยี่ห้อ BM
โทรศัพท์ 02-9395771
 
7. บริษัท GVP
เครื่องทดสอบเบรกยี่ห้อ ZHUHAI SHENGFENG
โทรศัพท์ 02-7409991 , 02-7516925
 
8. บริษัท ชวนวิศวกรรม
เครื่องทดสอบเบรกยี่ห้อ RYME
โทรศัพท์ 080-6128807 , 082-8290705
 
หมายเหตุ :
1.สมาคมฯ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทใด ๆ ทั้งสิ้น
การนำมาเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก และผู้สนใจที่จะ
ติดต่อสอบถาม และอำนวยความสะดวกเรื่องเบอร์
ติดต่อเท่านั้น
2.หากบริษัทใดไม่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
หรือต้องการเผยแพร่ข้อมูลสามารถติดต่อได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Search:
righttopimage
แจ้งข่าวด่วน ๆ สำหรับสมาชิก
 
 
 
 
 
ท่านนายก กัญญารัตน์ เกิดรื่น ร่วมพิธีเปิดงาน "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559" และออกบูทตรวจรถฟรี
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก
 
 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)และ กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)
 
 
ท่านนายก กัญญารัตน์ เกิดรื่น พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
เข้าพบ ท่านสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เพื่อติดตาม ทวงถามและหารือปัญหาการทุจริตในการตรวจสภาพรถของ ตรอ. , เจ้าหน้าที่ของรัฐ , และบุคคลอื่น
ซึ่งทาง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ยืนยัน
ระบบรายงานผลการติดตั้งการตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
และระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก 1 กรมการขนส่งทางบก
 
ท่านนายก กัญญารัตน์ เกิดรื่น พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
และผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก
แถลงข่าว โครงการรณรงค์ การลดใช้ความเร็ว "Drive Safe Be Safe" "อุบัติเหตุลดได้ แค่ไม่ขับเร็ว
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก 1 กรมการขนส่งทางบก
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร 

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ โดยส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถได้เปิดรับคำขอต่ออายุบัตร

ประจำตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้กับผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ

จักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ที่ประสงค์จะขอ

ต่ออายุบัตรประจำตัวที่ใกล้จะสิ้นอายุในปี พ.ศ. 2558 นี้ โดยให้ยื่นคำขอ ณ ส่วนมาตรฐาน

การตรวจสภาพรถ ถนนสวนผัก แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

(1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย

(2) บัตรประจำตัวเดิมหรือใบแทน พร้อมด้วยภาพถ่าย

(3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

(4) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้ได้รับจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ตามแบบที่แนบท้ายหนังสือนี้

กรณีที่จะขอต่ออายุบัตรประจำตัวตามที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ

หมายเหตุ

กำหนดการอบรมและทดสอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดังต่อไปนี้

1) การอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที

2) การทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ การใช้เครื่องตรวจสภาพรถหรืออุปกรณ์หรือ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ข้อ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1  ชั่วโมง 30 นาที

 

ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 14:44 น.
 
 
 
 
โครงการอบรมต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ควบคุมตรวจสภาพรถ
ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 1)
โดย คุณอานนท์ ลิ้มสุวรรณ์ (กรรมการและประชาสัมพันธ์)
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2558
 
โครงการอบรมต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ควบคุมตรวจสภาพรถ
ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 1)
โดย คูณสุขสรรค์ วรรธนอารีย์ (กรรมการและเลขานุการ) และ คุณอานนท์ ลิ้มสุวรรณ์ (กรรมการและประชาสัมพันธ์)
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558
 
ประชุมร่วมสถานตรวจสภาพรถเอกชน จังหวัดนครสวรรค์ กับ ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
โดย คุณอานนท์ ลิ้มสุวรรณ์ (กรรมการและประชาสัมพันธ์)
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558
 
 
 
 
ด้วย สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนได้หารือแนวทางร่วมมือ กับกรมการขนส่งทางบก
เรื่องการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสถานตรวจสภาพรถ ให้การทำงานเพื่อบริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงได้ประสานงานไปยัง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ (เป็นต้นแบบ)
โดยได้มอบหมายให้ คุณอานนท์ ลิ้มสุวรรณ์
(กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย) ผู้ประสานงาน
28 สิงหาคม 2558
 
 
 
 
 
การจัดประชุมที่สวนอาหารบ้านอีสานในแนวทาง ปฏิบัติการ จับมือ ประสานใจ ของชาว ตรอ. นครสวรรค์
โดยนักวิชาการกรมการขนส่งทางบกและนายช่างชำนาญงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
และกรรมการสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยและสถานตรวจสภาพรถจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หวังได้ใบขับขี่แต่ไม่สอบ ขนส่งฯขู่โทษหนักคุก 5 ปี ขนส่งแจง
โรงเรียนสอนขับรถถูกปลอมเอกสารแจ้งความได้ทันทีมีความผิดทางอาญา ต้องโทษสูงสุดจำคุก 5 ปี
 
 
 
 
คุณกัญญารัตน์ เกิดรื่น นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ ท่านวัฒนา พัทรชนม์

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกฝ่ายวิชาการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO))

เพื่อขอหารือแนวทางการแก้ปัญหาการทุุจริตและมาตรการช่วยเหลือ ตรอ. ให้สามารถดำรงกิจการได้
ณ กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 เมษายน 2558
 
+++ ขบ.แจง!!! หมวดอักษรต้องห้าม ความหมายลบ ไม่เคยมีการนำมาใช้เป็นหมวดอักษรป้ายทะเบียน!!! นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ได้มีการส่งต่อรูปภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีลักษณะคล้ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งปรากฏตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมาย ไม่เหมาะสม เช่น ศพ , ชน , จน  ซึ่งไม่ใช่แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างแน่นอน ฯ +++
 
+++ จับทุจริตเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ รื้อระบบเก่า ติดตั้งไอทีสแกนบริการทุกขั้นตอน กรมการขนส่งฯ ทุ่มใช้ระบบไอทีรีเช็กการให้บริการทุกขั้นตอน ปิดช่องทางเจ้าหน้าที่ทุจริต ยกระดับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส “อธิบดี” เผยจับมือ CAT เสียภาษีรถประจำปีผ่านตู้คีออสก์ เริ่ม พ.ค.นี้ พร้อมเชื่อมข้อมูลจาก “ตรอ.”
ออนไลน์ตรง แก้ปัญหาซื้อใบตรวจสภาพต่อภาษี ก้าวสู่กรมขนส่งยุคดิจิตอล +++
 
 
+++ กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!! ใบขับขี่ตลอดชีพเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ ย้ำ!! ไม่มี มาตรการยกเลิก หรือ บังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ (แบบกระดาษ) เป็นใบขับขี่รูปแบบใหม่ (Smart card) และขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ยุติการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดิม (แบบกระดาษ) ต้องดำเนินการเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ (บัตรพลาสติก) หรือ Smart card ภายในเดือนธันวาคม 2558 หากพ้นกำหนดจะต้องทำการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่นั้น กรมการขนส่งทางบกขอยืนยันว่าข้อความดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ฯ +++
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการ สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
วันที่ 28 กุมภาพนธ์ 2558
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น(ห้องรังสิต ชั้น2) ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
+++ ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. +++

ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงิน ดังนี้

1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รักการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน

2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

(ก) ตาบอด

(ข) หูหนวก

(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด

(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว

(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด

(ช) จิตพิการอย่างติดตัว

(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร

3. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

4. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

5. กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1  รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

 
 
 
คุณกัญญารัตน์ เกิดรื่น นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ ท่านธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เพื่อขอหารือแนวทางการแก้ปัญหาการทุุจริตและมาตรการช่วยเหลือ ตรอ. ให้สามารถดำรงกิจการได้
ณ กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
 
 
 
ประกาศ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
 
- คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 017/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
- คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 016/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
- คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 015/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
- คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 014/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
- คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 013/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
 
ทำสถานตรวจสภาพรถนั้นยากไหม ???
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ
 
 
 
ประกาศของกรมการขนส่งทางบก
 
+++ เรื่อง การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานและการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ
 
+++ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอบรมและทดสอบผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจัดให้มีอาคารสถานที่ ลานจอดรถ เครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ หรือเครื่องมืออื่นใด และกลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานและการควบคุม กำกับ และดูสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบห้ามล้อ สำหรับใช้ในการตรวจสภาพของสถานตรวจสภาพรถ
พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ สำหรับใช้ในการตรวจสภาพของสถานตรวจสภาพรถ
พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอาคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้นที่สำหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้าและทางออก สำหรับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ท้องรถ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสงสำหรับใช้ในการตรวจสภาพของสถานตรวจสภาพรถ
พ.ศ.2556
 
+++ เรื่อง กำหนดแบบขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้าสำหรับใช้ในการตรวจสภาพของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2556
 
+++ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือน และการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2556
 
+++ เรื่อง มอบหมายกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางเกี่ยวกับการตักเตือนและสั่งระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถ
พ.ศ. 2556
 
+++ เรื่อง ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2554
 
+++ เรื่อง การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555
 
+++ เรื่อง ตัวอย่างป้ายชื่อสถานตรวจสภาพรถ
 
 
วาระการประชุมของสมาคมฯ
 
+++ วาระการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2557 +++
 
ประมวลภาพการจัดการประชุมของสมาคมฯ
 
+++ ประชุมคณะการสมาคม ตรอ. ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ รีสอร์มตุ้ยการันตี จังหวัดกาญจนบุรี +++
+++ ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม วันที่ 9 สิงหาคม 2557 +++
+++ ประชุมคณะกรรการสมาคม ตรอ. ไทย ครั้งที่ 3 ปี 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเพซ กรุงเทพฯ +++
+++ ประชุมคณะกรรการสมาคม ตรอ. ไทย ครั้งที่ 1 ปี 2556 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น +++
+++ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม +++
 
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ
 
 
นายกฯ กัญญารัตน์ เกิดรื่น มอบของที่ระลึกให้กับ คุณจิรศักดิ์ แม้นจริง
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ กรมการขนส่งทางบก
เนื่องในวันเกษียรอายุราชการ
 
พิธีรับมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557
 
 
 
 
พิธีรับมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
โดยได้รับเกียรติ จาก
1. คุณอรสา เพ็งพริ้ง  ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ประจำเขตตรวจที่ 4
2. คุณอัจฉรา ราชแก้ว  หัวหน้าฝ่ายวิชาการขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
3. คุณประภาส คงสบาย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
4. คุณสถาพร เผือกผาสุข  หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
5. คุณสุขสรรค์ วรรธนอารีย์  ประชาสัมพันธ์สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
 
 
 
 
นายกฯ กัญญารัตน์ เกิดรื่น เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
"หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง" ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556
 
 
 
 
 
 
นายกฯ กัญญารัตน์ เกิดรื่น เข้าร่วมพิธีมอบใบวุฒิบัตร ผู้เข้าอบรม
"หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน" ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556
 
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
เปิด "อบรมหลักสูตรระยะ 3 เดือน" รุ่น 1 สำหรับสถานตรวจสภาพรถ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 จังหวัดขอนแก่น โดย นายกฯ กัญญารัตน์ เกิดรื่น ร่วมปัจฉิม ด้วย
 
 
 
 
 
ตัวแทนจากจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง (สมาชิก)
มาศึกษาเกี่ยวกับระบบออนไลน์ ที่สำนักงานเลขาสมาคม ตรอ.ไทย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 จังหวัดนครปฐม
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรูญขนส่งภาคใต้ จังหวัดพัทลุง (สมาชิก)
มาศึกษาเกี่ยวกับระบบออนไลน์ ที่สำนักงานเลขาสมาคม ตรอ.ไทย
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 จังหวัดนครปฐม
 
 
ตรอ.ปีเตอร์ออโตเซอร์วิส จังหวัดนครพนม (สมาชิก)
มาศึกษาเกี่ยวกับระบบออนไลน์ ที่สำนักงานเลขาสมาคม ตรอ.ไทย
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 จังหวัดนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 


 

สถิติการเข้าชม

tracking stats
Cash Advance Loans